මෙරටට පැමිණි  පකිස්ථාන විදේශ අමාත්‍ය ‘ෂාෂ් මහමුද් කුරේෂි‘ මහතා අද (02) කොළඹ  පිහිටි  විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී   විදේශ  සබඳතා,රැකී රක්ෂා  සහ  කම්කරු  සබඳතා ,නිපුණතා  සංවර්ධන  අමාත්‍ය  දිනේෂ් ගුණවර්ධන  මහතා  හමුවූ  අවස්ථාව .
 
ඡායාරූප  - චතුර එස් .කොඩිකාර