(අමදෝරු අමරජීව)

නැගෙනහිර පලාතේ නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් ලෙස  ත්‍රිකුණාමලය සහකාර  පළාත් පාලන කොමසාරිස්  එස්. සුදාකරන් මහතා මැතිවරණ කොමිසන් සභාව විසින් පත්කර ඇත.

එස්.සුදාකරන් මහතා අද (14)  ත්‍රිකුණාමලයේ පිහිටි මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයේදි සිය ධූරයේ රාජකාරි අරම්භ කළේය.  සුදාකරන් මහතා නැගෙනහිර පලාත් භාර නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් ධූරයට අමතරව ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් භාර නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් ලෙසද කටයුතු කරයි.

සුදාකරන් මහතා ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවයේ පලමු ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකි. ඒ මහතා මීට පෙර  යාපනය, වන්නි හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක වල සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් ලෙස  කටයුතු කර ඇත.