(ප්‍රින්ස්  රත්නායක)
 
බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අර්ධ හානි තත්වයට පත් නිවාස 43 ක් හා ඉවුරු කඩාවැටීම්  කීපයක් වාර්තා වන බව බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් එච්. එම්. හේමන්ත බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.
 
මේ වන විට ඒ සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග සඳහා වන පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දී ඇති බවද සඳහන් සඳහන් කළේය.

බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ විවිධ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කීපයක  නිවාස  43ක් අපදා තත්ත්ව වාර්තා වන අතර ඊට අදාළ නිරීක්ෂණ කටයුතු කරමින් සිටින බව බළන් ගොඩ ආපදා සහන නිලධාරී උපුල් එස් අරුණසිරි මහතා සඳහන් කළේය.
 
මීට අමතරව තුඹගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ හුණුකුඹුර මාර්ගයේ දෙල්ගහවත්ත කොටසේ  කුඩා නායයාමක් සිදුව ඇත. මින් නිවාසවලට හානියක් සිදුව නොමැත. ජාතික ගොඩනැගිලි සංවර්ධන පර්යේණ ආයතන නිලධාරීන්ගේ නිරීක්ණයන්ට ලක්කර ඇති අතර පවුල් තුනකට  තාවකාලිකව ඉවත්වීමට නිවේදනය කර ඇත.   
 
බලංගොඩ පෙට්ටිගල මාර්ගයේ ස්ථාන දෙකක පාරට පස් කන්දක් පැමිණීමත් හා ගල් පෙරලීමෙන්  පාරට අවදානම් තත්වයක් ද වාර්තාවේ. පාරේ ගමනා ගමනයට අවහිරවීම අවම තත්වයේ පවතී.   විධායක ඉංජංනේරු කාර්යාලයට දන්වා එම අවදානම් තත්වය අවම කිරීමට තාප්පයක් බැඳ ඉදිකිරීමක් කළයුතු බවැවින්  ඒ පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය වෙත දන්වා ඇති බවද  පවසයි.
 
වැසි තත්වය පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා  ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.