(විජේරත්න රත්නායක )
               
ඇල්ල දෙමෝදර වලස්බැද්ද කන්දේ අද (03) පස්වරුවේ හටගත් ගින්නක් මේ වන විටත් පැතිරෙමින් පවතී.

දෙමෝදර ඇතුල්කන්ද ප්‍රදේශයේ ගල්වලට ඉහළ පතන් ප්‍රදේශයේ හටගත් ගින්න මේ වන විට විශාල ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් ඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය දැනුවත් කළ බවත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරියගේ දැනුම්දීම අනුව අවශ්‍ය වුවහොත් ගින්න මැඩලීමට අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකරන බවත් බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඊ.එම්.එල්.උදයකුමාර මහතා පැවසීය.

දැනට දින කීපයකට පෙර ද මෙම පතන් භූමියේ කොටසක් ගින්නෙන් විනාශ වූ අතර එම ප්‍රදේශයේ ගවයින් ඇති කරන ඇතැම් පිරිස් ගවයින් සඳහා පතන් ප්‍රදේශයේ අලුත් තණකොළ ලියලෑම පිණිස හිතාමතා මෙසේ ගිනි තබන බවට සැකකරන බව අවට ජනතාව පවසති.