(අමල් වික්‍රමරත්න)
 
දකුණු පළාත් රැකියා විරහිත ඒකාබද්ධ වෟත්තිය සංගමයේ සාමාජිකයන් පිරිසක් මේ වනවිට දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ඇමැති හමුවීමේ අපේක්ෂාවන් බිඳ වැටීම නිසා  දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය පිහිටි ලබුදුව දක්ෂිණපාය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක නිරතවී සිටිති.