බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන වැසි ඇති වන බවත් අපරභාගයේදී හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේදී නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල ස්ථාන ස්වල්පයක ගිගුරුම් සහිත වැසි වර්ධනය විය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                    දිනය : 25/06/2015

   නගරය

උෂ්ණත්වය

 (සෙ. අංශක)

සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය (%)

 

කාලගුණය

උපරිම

අවම

උපරිම

අවම

අනුරාධපුරය

34

25

85

50

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

මඩකලපුව

36

26

85

45

අපරභාගයේදී සහ සන්ධ්‍යා කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

කොළඹ

32

25

90

65

වැසි ස්වල්පයක්.

ගාල්ල

31

26

90

75

වැසි ස්වල්පයක්.

යාපනය

32

28

75

65

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

මහනුවර

31

21

95

60

වැසි ස්වල්පයක්.

නුවරඑළිය

21

14

90

70

වැසි ස්වල්පයක්.

රත්නපුරය

34

24

90

60

වැසි ස්වල්පයක්.

ත්‍රිකුණාමළය

36

26

90

50

අපරභාගයේදී සහ සන්ධ්‍යා කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

මන්නාරම

33

27

85

70

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.