(ඩී.කේ.රත්න)

ජල රක්ෂිත ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බණ්ඩාරවෙල ප‍්‍රාදේශීය සභාව මගින් එම රක්ෂිතවල පැළ 50,000 ක් සිටුවීමේ ආරම්භක පියවර අද (23) බණ්ඩාරවෙල අධිකාරම් ප‍්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ජල රක්ෂිතයෙන් ආරම්භ විය.

මෙම වැඩසටහන යටතේ බණ්ඩාරවෙල ප‍්‍රාදේශීය සභා බල ප‍්‍රදේශයේ පිහිටි ජල රක්ෂිතවත පැළ 50,000 ක් සිටුවා එම පැළ ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වැඩසටහනක්ද ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

ජල රක්ෂිත විනාශවීම තුළින් ප‍්‍රදේශයේ ජල උල්පත් සිඳී ගොස් ප‍්‍රදේශයේ ජනතාව උග‍්‍ර පානීය ජල හිඟයකට මුහුණ දෙමින් සිටීම නිසා එම උවදුරින් ජනතාව බේරා ගැනීම සඳහා මෙම වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක කර තිබේ.

මෙම සමාරම්භක අවස්ථාවට බණ්ඩාරවෙල ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති පූජ්‍ය කරගහවෙල නන්දවිමල හිමියන් ඇතුළු ප‍්‍රාදේශීය සභා නිලධාරීහුද බණ්ඩාරවෙල අධිකාරම් ප‍්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ගුරුවරු ද සහභාගී වූහ.