ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහලේ 150 වැනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ ‘150 වැනි සංවර්ධන ලොතරයියෙන්’එකතු කරගත් මුදල්  වලින් වියදම්  දැරූ පසු  ඉතිරි වු රුපියල්  ලක්ෂ 65 ක මුදල රෝහල් සංවර්ධන කටයුතු වලට  අද (4) පරිත්‍යාග කිරිම සිදු කැරිණි.

IMG_7425 IMG_7430 IMG_7439