ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර, උතුරු මැද හා ඌව පළාත් වල වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

මධ්‍යම, සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලත්, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස 4.00 න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකියි.

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය : 12/01/2016

නගරය

උෂ්ණත්වය

 (සෙ. අංශක)

සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය (%)

 

කාලගුණය

උපරිම

අවම

උපරිම

අවම

අනුරාධපුරය

31

23

90

55

වැසි ස්වල්පයක්

මඩකලපුව

30

25

85

70

වැසි ස්වල්පයක්

කොළඹ

32

25

85

55

සවස 4.00න් පමණ පසුව  වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි

ගාල්ල

31

24

85

75

සවස 4.00න් පමණ පසුව  වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි

යාපනය

30

22

75

60

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

මහනුවර

30

21

90

65

වැසි ස්වල්පයක්

නුවරඑළිය

19

12

95

75

වැසි ස්වල්පයක්

රත්නපුරය

32

24

95

65

සවස 4.00න් පමණ පසුව  වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි

ත්‍රීකුණාමළය

31

25

80

65

වැසි ස්වල්පයක්

මන්නාරම

30

25

85

70

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත