අජන්ත ද සොයිසා 

උපන්දිනය - 1957 ඔක්තෝබර් 09 වැනිදා

මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා රුහුණ ජනතා පෙරමුණින් තරග වදී

සමාගම් අධ්‍යක්ෂකවරයෙකි.

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකි