රංජන් කස්තුරි සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ

ජනාධිපතිවරයා විසින් වාරාවසානය කරනු ලැබ තිබූ පාර්ලිමේන්තුව යළි හෙට උදේ 10ට රැස්වන බව කතානායකවරයා මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම් දී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා විසින් පසුගිය 27 වැනි දා වාරාවසානය කළ පාර්ලිමේන්තුව යළි හෙට (14) රැස්වන බව සඳහන් කරමින් 2018 නොවැම්බර් 04 වැනි දා නිවේදනයක් ගැසට් විවේදනයක් නිකුත් කර තිබිණි.

ඒ අතරතුර පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවාලමින් යළිත් වරක් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා පියවර ගෙන තිබුණි. එම ගැසට් නිවේදනය තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් අධිකරණය අද අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය.