මුදිතා දයානන්ද
 
අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හෙට පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිත බව වාසුදේව නානායක්කාර මහතා කියයි.
 

හෙට පාර්ලිමේන්තුවේ දී ආණ්ඩුපක්ෂය ලෙස කටයුතු කරන්නේ තම කණ්ඩායම බව ද ඔහු පවසයි.