අස්ථාවර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරිමේ එකම මාර්ගය මැතිවරණයකට යාම බවත් අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ස්වෛරීභාවය මහජනතාවට මිස පාර්ලිමේන්තුවට නොවන බවත් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

එම ප්‍රකාශය සම්පුර්ණයෙන් පහත දැක්වේ.

 

 

 

(28535)