උදෑසන 7.00 සිට පස්වරු 2.00 පමණ වන විට ලැබුණු වාර්තා අනුව සියයට 60 කට වැඩි පිරිසක් මේ වනවිට ඡන්දය භාවිතා කර තිබේ.

දහවල් 12.00  සහ පස්වරු 2.00 වනවිට ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශත 
  දිස්ත්‍රික්කය  දහවල් 12.00 පස්වරු 2.00
1 කොළඹ  40 60
2 මාතර 50 65
3 ගම්පහ 40 65
4 ගාල්ල 50 67
5 මහනුවර 55 70
6 නුවරඑළිය 50 65
7 හම්බන්තොට 55 70
8 ත්‍රිකුණාමලය  50 60
9 බදුල්ල  60 70
10 පොලොන්නරුව 52 72
11 අනුරාධපුර 50 70
12 මඩකලපුව  44 54
13 මොනරාගල 55 60
14 රත්නපුර 55 62
15 පුත්තලම  50 65
16 මන්නාරම  48 56.7
17 කුරුණෑගල 55 60
18 කළුතර 50 65
19 වව්නියාව 50 60
20 මාතලේ  56 70
21 මුලතිව් 45 55
22 කෑගල්ල 45 55
23 කිලිනොච්චි  49 61
24 යාපනය  44 55
25 දිගාමඩුල්ල  39 60