(ඩබ්. ඒ. පියතිලක)
 
මහවැලි ගඟ පිටාර ගැලීමෙන් සෝමාවතිය පුදබිම් මාර්ගයේ ස්ථාන කිහිපයක් ජලයෙන් යට වී ඇති බව පුලස්තිපුර පොලිසිය පවසයි.
 
පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග ඉහළ ජලාශවල වාන් දොරටු විවෘත කිරීම හේතුවෙන් මහවැලි ගඟ පිටාරගලා තිබේ.
 
සෝමාවතිය වෙත පැමිණෙන වන්දනාකරුවන්ට පූජා භූමි මාර්ගයට ඇතුළු කර නොගැනීමටත්, පූජා භූමියේ සිටින වන්දනාකරුවන් ඉවත් කිරීමටත් මේ වන විට කටයුතු කරන බව  පුලස්තිපුර පොලිසිය  සඳහන් කරයි.
 
ගංවතුර තත්වය විමසා බැලීමෙන් පසු සෝමාවතිය පුද බිම වැඳීමට පැමිණෙන ලෙස පොලිසිය කියයි.