(ඩයනා උදයංගනී)

         

සූදු ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් අයකරන ගාස්තු හා බදු ඉහළ නංවමින් කෙටුම්පත් කර ඇති ‘ඔට්ටු හා සූදු බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත’ පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට  අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

රැජිනෝ හැර අනෙකුත් සූදු ව්‍යාපාර පවත්වා ගෙනයාම වෙනුවෙන් වර්ෂයකට අය කරනු ලබන වාර්ෂික ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 200 සිට 400 දක්වා ඉහළ නැංවීමට මෙහිදී යෝජනා කර තිබේ.       

රැජිනෝ සූදු ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන්  වන බද්ද රුපියල් මිලියනයක් ලෙස නියම කිරීමට ද මෙහිදී අනුමැතිය හිමිව ඇත.

කැසිනෝ සඳහා ඇතුළු වීමේදී ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ගෙන් පමණක් ගාස්තුවක් අය කිරීමටත්, දළ එකතුව මත බද්ද 10 % සිට 15% දක්වා වැඩි කිරීමටත් මෙහිදී අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මෙම වසර සඳහා ඉදිරිපත් කෙරුණු 2019 අයවැය හා පසුගිය අගෝස්තු  27 වැනිදා ගනු ලැබූ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව පනත සංශෝධනය කෙරෙන අතර මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී ඇත.