(ඉන්දිකා රාමනායක)

සහල් මාෆියාව බිඳ දැමීමේ අරමුණින් සහ සාධාරණ මිලකට  ගොවීන්ට වී මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් යුද හමුදාවේ සම්බන්ධීකරණය යටතේ ගත වූ සති දෙකක කාලය තුළ  වී  අලෙවි මණ්ඩලය  ගොවීන්ගෙන්  වී කිලෝ 32,68,600 ක  ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

වැඩිම වී ප්‍රමාණයක්  මිලදී ගෙන ඇත්තේ  නැගෙනහිර පළාතෙන් වන බවත්  නැගෙනහිර ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානයේ සහය මත වී කිලෝ 18,88,950 ක්  ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති  බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය කියයි.

වන්නි ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානයේ සහයෙන්  වව්නියාව   ප්‍රදේශයෙන්  වී කිලෝ 870,350 ක් මිලදී ගෙන ඇති අතර  ඉතිරි වී කිලෝ 509,350 ක  ප්‍රමාණයක් බස්නාහිර, කිලිනොච්චිය, යාපනය සහ මුලතිව් ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානයන්ට අයත් ප්‍රදේශ වලින්ද මිලදී ගෙන ඇති  බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මෙතෙන් මිලදී ගත්  මුළු වී තොග අතරින්  සම්බා කිලෝ ග්‍රෑම් 1,196,950 ක් සුදු නාඩු කිලෝ ග්‍රෑම්  1,436,00 ක්  පවතින  බවත් වී අලෙවි මණ්ඩලය මෙතෙක් මිලදී ගත් වැඩිම වී ප්‍රභේද මිලදී ගැනීම මෙය  වන බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් පාවිච්චි කළ නොහැකි තත්වයේ පවතින ගබඩාවන් 38 ක් මේ වෙනුවෙන්ම යුද හමුදාව අලුත්වැඩියා කර ඇති බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.