(රංජන් කස්තුරි)

 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල හා කඩඉම් ලකුණු මත කිසියම් ශිෂ්‍යයෙකුට පාසලක් ලැබී නොමැති නම් හෝ ලැබී ඇති පාසල වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් හෝ ඒ සඳහා අභියාචනා කළ හැකි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.
 
එම ආදර්ශ අයදුම් පත්‍රය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවියේ පළකර තිබෙන බවද එම අමාත්‍යංශය කියයි.
 
එම අභියාචනා අයදුම්පත් 2020 වසරේ ජනවාරි 06 වැනි දින සිට 17 දින දක්වා බාරගන්නා බවද අමාතයංශය පවසයි.
 
එම අභියාචනා, අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පාසල් කටයුතු ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට යැවිය යුතුය.