(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ලබාගෙන ඇති ණය පහසුකම් සුරක්ෂණය කිරීම සඳහා වසරක කාලයක් බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 32.05 ක ණය ඇප කර රාජ්‍ය බැංකු දෙකකට නිකුත් කිරීමට සංචාරක සහ ගුවන් සේවා ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කැබිනට් අනුමැතිය ඉල්ලා ඇත.

ඩොලර් මිලියන 32.50 බැගින් ණය ඇපකර දෙකක් ලංකා බැංකුවට සහ මහජන බැංකුවට නිකුත් කිරීමට මෙලෙස අනුමැතිය ඉල්ලා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ඇමෙරිකානූ ඩොලර් මිලියන 205.38 හෙවත් රුපියල් කෝටි 2760 ක ණය පහසුකම් රාජ්‍ය බැංකු දෙකෙන් ලබාගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා නිකුත් ඒ සඳහා නිකුත් කර ඇති ණය ඇපකරවල කාලය අවසන් වෙමින් පවතින බැවින් මෙලෙස ණය ඇපකර ලිපි අලුතින් නිකුත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

මෙසේ ලබාගෙන ඇති ණය පහසුකම් වලට අමතරව තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 175 ක අරමුදල්  ජාත්‍යන්තර බැදුම්කරයක් මගින් ලබාගැනීම සඳහා වන ඇප සහතිකයක්ද රජය විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇතැයි වාර්තාවේ.