තරිඳු ජයවර්ධන
 
ජනවාරි අට වැනි දා ජයග්‍රහණය කළ ජනතා අභිලාශයන් පාවා දෙමින්, ජනතාවට ද්‍රෝහි වූ කොටස් සමඟ එක්වී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යටපත් කිරීමට ගන්නා උත්සාහය හෙළා දකින බව හිටපු ජනාධිපතිනි සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අනුශාසක චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය කියන්නීය.
 
ජනවාරි අට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, අනෙකුත් පක්ෂ හා කණ්ඩායම් ඒකරාශී කරගෙන වැදගත් රටක්, පිරිසිදු පාලනයක් ගොඩ නැගීම සඳහා කළ සටන ජය ගත්තත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කොටස් පොහොට්ටු පක්ෂයට එක්වී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යටපත් කිරීම සඳහා උත්සාහයක් දරමින් සිටින බව ද හිටපු ජනාධිපතිනිය කියන්නීය.
 
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අත්හැර මොනයම් හෝ පක්ෂයකට කවුරුන් ගියත්, තමන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අත්නොහරින බවත්, වැටී තිබෙන පක්ෂය යළිත් වතාවක් ගොඩ නගා ජයග්‍රාහී මාවතට ගෙන ඒමට කැපවන බවත් හිටපු ජනාධිපතිනිය සඳහන් කරන්නීය.