(ප්‍රින්ස් රත්නායක)
 
අධික වර්ෂාවත් සමග සමනල වැව මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 457 ක් දක්වා ජල මට්ටමට පිරී ඇති බව වාර්තා වෙයි.  මෙසේ සැලකිය යුතු අන්දමින් ජලය පිරී ඇත්තේ 1999 වසරේ පිරී පැවතියාට පසු බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.
 
මේ වන විට කිංචිගුණය ප්‍රදේශයේ  විදුලිබල මණ්ඩලය සතු ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයට පිවිසුම් මාර්ගයේ සිටම ගස් අතරින් පෙනෙන සමනලවැව පිරී ඇති අයුරු දැකගත හැකිය. මෙය සමනලවැවට ජලය පිරීමෙන් පසුව ඇති දුලබ අවස්ථාවකි.