2019 වර්ෂය සඳහා විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා අද (5) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

ජනවාරි මස මුලදී 2019 වර්ෂයට අදාළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අදාළ කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවිය.

එම කෙටුම්පතේ වාර්ෂික වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4470 ක මුදලක් අනුමත කර ඇත. ඒ අනුව අයවැය යෝජනාව ලබන මාර්තු 5 වැනි දා ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතය.

(28535)