( රොමේෂ් ධනුුෂ්ක සිල්වා ) 
 

 වනජිවී හා සංචාරක ඇමැති වසන්ත සේනානායක මහතා සිය ඉල්ලා ස්වීමේ ලිපිය බාරදීමට සුදානම් වන බව  දැනගන්නට ඇත.
 
ඔහු මේ වන විට සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය සුදානම් කරමින් සිටි.
 
   ඔහු  ස්වාධිනව අසුන් ගන්නා බව දැනගන්නට ඇති අතර  විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් රැස්වීමට සහභාගීවිමට නියමිත බවද වාර්තා වේ.