දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර් සම්පන්දන් මහතා විපක්ෂ නායක ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට අදහස් නොකරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පැවසීය.
 
පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ වැඩිපුරම මන්ත්‍රීන් සිටි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට විපක්ෂනායක ධුරය නොදී දෙමළ ජාතික සන්ධානයට විපක්ෂ නායක ධුරය දුන්නේ මේ ආණ්ඩුව බවත්, එනිසා එම තර්කයට යොදා ගනිමින් විපක්ෂ නායක ධුරය වෙනස් නොකරන බවත් අලහප්පෙරුම මහතා කීවේය.