දයාසීලි ලියනගේ

රාජ්‍ය ආයතන සතුව ඇති මෙගාවොට් 200 ක විදුලි ජනන යන්ත්‍ර යොදා ගැනීමට අවසරය හා මෙගාවොට් 1400 ක් සුළං බලයෙන් විදුලිය ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම් කළ 650 දෙනාට එම අවස්ථාව ලබාදී තිබුණා නම් කප්පාදුවකින් තොරව විදුලිය සැපයීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට හැකියාව තිබූ බව වාර්තා වේ.

ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සතුව මෙගාවොට් 35 ක, වරාය සතුව මෙගාවොට් 16 ක, ආරක්ෂික අංශ සතුව මෙගාවොට් 17 ක, මහ බැංකුව සතුව මෙගාවොට් 4 ක, ලංකා බැංකුව සතුව මෙගාවොට් 5 ක , කටුනායක ගුවන් තොටුපල සතුව මෙගාවොට් 5 ක, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය සතුව මෙගාවොට් 8 ක, විශ්ව විද්‍යාල සතුව මෙගාවොට් 4 ක, රේගුව සතුව මෙගාවොට් 4 ක ආදී වශයෙන් මෙගාවොට් 200 ක විදුලි ජනනයක් රාජ්‍ය ආයතනය සතුව ඇති අතර හිලව් පදනම යටතේ මේවායෙන් ජාතික විදුලි පද්ධතියට විදුලිය ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇති බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජයනාත් හේරත් මහතා කීය.