රංජන් කස්තුරි

පාසල් විද්‍යා විෂය මාලාව ඉදිරියේ දී වෙනස් කිරිමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

නුතන ලෝකයට ගැලපෙන නව දැනුම සහ කුසලතා වර්ධනය වන අයුරින් විෂය මාලා සංශෝධනය කිරිමේ පියවරක් ලෙස විද්‍යා විෂය මාලාව සංශෝධනය කෙරෙන  බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්වලට වැඩි ඉඩක් සලසමින්, ව්‍යාපෘති පාදකව වඩාත් ප්‍රායෝගික මුහුණුවරකින් විද්‍යා විෂය මාලාව සංශෝධනය කරන බවද එම අමාත්‍යාංශය පවසයි.