(ඉන්දිකා රාමනායක )

වෝඩ් පෙදෙසේ  මෝටර් රථයක් ගිනි ගනිමින් පවතී. ගින්න හේතුවෙන් ඒ අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් මෙන්ම දුමාරය වැසී ඇත.

ගිනි නිවන හමුදාව පැමිණෙන තෙක් ගින්න නිවීමට අවට පිරිස් වැලි ඉසිනු දකින්නට  ලැබිණි.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.

(ඡායාරූප  - ළහිරු හර්ෂණ)