වැටුප් වර්ධක ලබා දීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් වරාය නගරයේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව ඉදිරිපිට සේවකයෝ පිරිසක් අද (12) විරෝධතාවයක නිරතවුහ.

ඡායාරූප : ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි

 

වැඩිදුර විස්තර සඳහා 

වැටුප් වර්ධක ඉල්ලා වරාය සේවකයෝ විරෝධතාවයක