(බිඟුන් මේනක ගමගේ) 

ප්‍රසාද දීමනා හා සේවක දරු පාසල් උපකරණ ගැනීම සඳහා රුපියල් 30,000 මුදල් ආධාරයක් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවකයන්ට ලබා දෙන්නැයි සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය මුදල් ඇමැති හා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ලිපියක් යොමු කරමින් අද (2) ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ප්‍රසාද දීමනා වශයෙන් රුපියල් 15 000.00 ක් හා සේවක දරු පාසල් උපකරණ ගැනීම සඳහා වැටුපෙන් අයකර ගැනිමේ පදනම මත රුපියල් 15 000.00  ණයක් වශයෙන් මෙම ආධාර මුදල ඉල්ලා සිටින්නේ යැයි සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය සඳහන් කරයි. 

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගෙන් මෙබඳු ඉල්ලීමක් පසුගිය වසරේදී කළැයි ඒ අනුව 2018 වර්ෂයේ දී ප්‍රසාද දිමනා වශයෙන් රුපියල් 13,500.00 ක් ද සේවක දරුවන්ට පාසල් උපකරණ ගැනීම සඳහා රුපියල් 10,000.00 ක් ද වශයෙන් රුපියල් 23,500.00ක මුදලක් ශ්‍රී ලංගම  සේවකයින්ට ලබාගැනීමට හැකි වී යැයි ද එම ලිපියේ සඳහන් වේ. 

එහෙත් මේ වනවිට ජීවන වියදම අධික ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති නිසාත් පාසල් උපකරණවල මිල ද ඉහළ ගොස් ඇති නිසාත් මෙසේ රුපියල් 30,000.00 ක සහනාධාරයක් ඉල්ලා සිටින්නේ යැයි සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය වැඩිදුරටත් එම ලිපියේ සඳහන් කර ඇත. 

ලිපියේ පිටපතක් ප්‍රවාහන ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතාට ද යොමු කර ඇත.