ඉන්දිකා රාමනායක

 

යාන්ති‍්‍රක කියත් ලියා පදිංචි කිරීම  සදහා ලබා දී තිබු කාලය මෙම මස 15 වැනි දින දක්වා  දීර්ඝ කර ඇති බව  ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

යාන්ති‍්‍රක කියත් ලියාපදිංචි කිරීම ඉකුත්  පෙබරවාරි 20 දින ආරම්භ  කර තිබු අතර  ඊයේ  (28) දිනෙන් එය අවසන් වීමට නියමිතව තිබිණි.

රාජ්‍ය,  අර්ධ රාජ්‍ය,  පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන, සහ පෞද්ගලිකව  භාවිතා කරන සියලූම   යාන්ත‍්‍රික  කියත්  ළඟම ඇති  පොලිස් ස්ථාන වෙත  ඉදිපත් කර  ලියාපදිංචි බලපත‍්‍ර ලබාගත් යුතු බව  ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මෙම මස 15 වැනි දිනෙන් ලියා පදිංචි කාලය අවසන් වන බවත්  ඉන් පසුව  නැවත ලියාපදිංචි කාලය දීර්ඝ  කිරීමක් සිදු නොකරන බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය   සඳහන් කරයි.

වන විනාශය  පාලනය කිරීම,  යාන්ති‍්‍රක කියත් භාවිතයෙන් සිදුකරන වන ජාවාරම්   නැවැත්වීම හා  ගස් කැපීම නියාමනය  කිරීමේ අරමුණින් යාන්ති‍්‍රක කියත්  ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන කි‍්‍රයාත්මක කර ඇත.

යාන්ති‍්‍රක කියන් ලියා පදිංචියෙන්  පසු හදුනා ගැනීම සදහා  විශේෂ බලපත‍්‍රයක් හා අංක තහඩුවක්  නිකුත් කර ඇති අතර මේ සදහා අවශ්‍ය උපදෙස්  දිවයිනේ සියලූ පොලිස්   ස්ථාන වෙත නිකුත් කර ඇති බවද ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.‍ෙ