(මොහොමඩ් ආසික්)

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට ඇති වූ අධික වර්ෂාව සහ සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන්   ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 7 ක පවුල් 225 කට අයත් පුද්ගලයින් 866 දෙනෙකු ආපදාවට පත්ව ඇති බවත් පුද්ගලයින් 166 දෙනෙකු අවතැන් වී ඇති බවත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඉන්දික රණවීර මහතා සඳහන් කළේය.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය  අද (11) වැනිදා නිකුත් කළ වාර්තාවට අනුව යටිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 92 කට අයත් පුද්ගලයින් 346 දෙනෙකුද, උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 77 කට අයත් පුද්ගලයින් 291 දෙනෙකුද, පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 22 කට අයත් පුද්ගලයින් 195  දෙනෙකුද, මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පවුල් තුනකට අයත් පුද්ගලයින් 13 දෙනෙකුද, උඩපළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 17 කට අයත් පුද්ගලයින් 55 දෙනෙකුද,  කුණුඩසාලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් දෙකකට අයත් පුද්ගලයින් දස දෙනෙකුද,ගඟ ඉහළ කෝරළය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් පහකට අයත් පුද්ගලයින් 19 දෙනෙකුද, උඩදුම්බර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ  එක් පවුලකට අයත් පුද්ගලයින් හතර දෙනෙකුද, පූජාපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පවුල් හයකට අයත් පුද්ගලයින් 23 දෙනෙකුද  ආපදාවට පත්ව ඇති බව  ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඉන්දික රණවීර මහතා කීය.

නිවාස තුනකට පූර්ණ හානි සිදුව ඇති අතර  තවත් නිවාස 200 කට අර්ධ හානි සිදුව තිබේ. පවුල්  38 කට අයත් පුද්ගලයින් 166 දෙනෙකු අවතැන්ව සිය  ඥාති නිවෙස්වල පදිංචිව සිටින බවත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා පැවැසීය.