(බිඟුන් මේනක ගමගේ)

මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ සංඥා දෝශයක් හේතුවෙන් අද (17) කොළඹ සිට ගාල්ල බලා ධාවය වූ සමුද්‍ර දේවී දුම්රිය ඇතුළු දුම්රිය කිහිපයක්ම විනාඩි තිහක් පමණ ගිංතොට ප්‍රදේශයේ නැවතී තිබීම හේතුවෙන් දුම්රිය මගීන්ට දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත් වීමට සිදුව තිබිණි.