(තිලකරත්න දිසානායක, ටෝනි කරුණානායක සහ කීර්ති ප්‍රනාන්දු)

මිනුවන්ගොඩ ඇතිවූ නොසන්සුන්තාවය පාලනය කිරීමට යුද හමුදාව කැඳවා තිබේ.

ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කර ඇති බව පොලිසිය කියයි.