(***රන්ජන් කස්තුරි)

මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ මහාභාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් තම මැයි මස වැටුපෙන් කොටසක් වැන්දඹු අනත්දරු ගිණුමට පරිත්‍යාග කර තිබේ.

මහාභාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්වරයා සිය මැයි මස වැටුපෙන් සියයට 50 ක්ද තවත් නිලධාරීන් පිරිසක් සියයට 25 සහ සියයට 10 බැගින්ද සේවකයින් තවත් පිරිසක් දිනක වැටුප වශයෙන්ද අනත්දරු ගිණුමට පරිත්‍යාග කර ඇත.

ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් කරන ලද පෞද්ගලික ඉල්ලීම සලකා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සහ භාණ්ඩාගාරයේ කාර්ය මණ්ඩලය වැන්දඹු හා අනත්දරු ගිණුමට මෙලෙස මුදල් පරිත්‍යාග කර ඇතැයි සඳහන්වේ.