(ජයන්ත සමරකෝන්) 

තැපෑල සිය  ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් අතරට මුද්දර සඳහා සිය  පෞද්ගලික  ඡායාරූප ඇතුළත් කිරීමට අවස්ථාවක්  පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දී ඇතැයි  එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
 
ඒ අනුව ඕනෑම  පුද්ගලයකුට සිය  රුව සහිත ඡායාරූපයක් රුපියල් 10.00,15.00  සහ 25.00 ක් වටිනා තැපැල් මුද්දරවලට ඇතුළත් කිරීමට අවසර දී ඇතැයි තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසයි. 
 
කොළඹ තැපැල් මූලස්ථානය ,මහනුවර, නුවරඑළිය  හා මීගමුව යන තැපැල් කාර්යාලවල  මේ සඳහා පහසුකම් සළසා ඇතැයි ද ඒ මහතා පැවසීය.

විශේෂ උපදේශක සභාවක් යටතේ  මෙරට පෞද්ගලික ඡායාරූප අධීක්ණණය කරන බව ද ඒ මහතා පැවසීය. 

රුපියල් 10.00 ක් වටිනා මුද්දර 20 ක්  මුද්‍රණය කිරීම සඳහා රුපියල් 1500.00 ක්, රුපියල් 15.00 ක් වටිනා  මුද්දර 20 ක් මුද්‍රණය සඳහා රුපියල් 2000 ක් ද , රුපියල් 20.00 ක් වටිනා මුද්දර 20 ක් මුද්‍රණය සඳහා  රුපියල් 2500 ක් ද අය කෙරේ.

මෙතෙක් මුද්දර සඳහා යොදාගනු ලැබූයේ  විශේෂිත පුද්ගලයින් මෙන්ම විශේෂිත ස්ථාන පමණකි. මෙම මුද්දර මුද්‍රණය කිරීම සඳහා සීමාවක් පනවා ඇතැයිද  දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.