මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී සිදුවූ මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වසර 2015 ජනාධිපතිවරණයට සාපේක්ෂව අඩු මට්ටමක පැවැති බව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

2015 දී මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා 222 ක් වාර්තා වී ඇති නමුත් මෙවර එය 196 ක් දක්වා පහත බැස තිබේ.

මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය  විසින් අද දිනයේ නිකුත් කරන ලද තොරතුරු මෙසේ දැක්වෙයි.

ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශ කළ දිනයේ සිට අද දක්වා සිදු වූ මැතිවරණ ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා 2015 වේ සිදුවූ මැතිවරණ ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා වලට වඩා අඩුවීමක් දක්නට ලැබේ.