(රංජන් කස්තුරි)

ඩාවුඩි බෝරා ප්‍රජාවේ ගෝලීය ආගමික සමුළුව හෙට (09) අවසන් වේ.

බෝරා ප්‍රජාවේ අධ්‍යාත්මික නායක ආචාර්ය සෙයියදිනා මුෆද්දල් සෙයිෆුද්දීන් තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දින 10 ක් පුරා කොළඹදී එම ආගමික සමුළුව පැවැත්විණි.

බම්බලපිටිය හුසෙයිනි මස්ජිත් පල්ලිය ආශ්‍රීත ඉකුත් 31 වැනිදා සිට එම ආගමික වැඩසටහන් පැවැති අතර එහිදී අධ්‍යාත්මික නායක තුමෝ අෂාරා මුබාරකා දේශානාවක් පැවැත්වූහ.

කොළඹ පැවැති බෝරා ප්‍රජාවේ ගෝලීය සමුළුවට රටවල් 40 කට අයත් බෝරා ආගමිකයෝ 21000 කට අධික පිරිසක් සහභාගී වූහ.