කොළඹ 12 බණ්ඩාරනායක මාවතේ පවුල් 242 ක පුද්ගලයින් 1010 ක් යුද හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට යොමු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. එම පිරිස නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත ගෙනයාමට පෙර අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කළ ආකාරය

ඡායාරූප  - එෂාන් ප්‍රනාන්දු