(රංජන් කස්තුරි)

2019 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා පැවැති සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලදී සිසුන්ට හිමි වූ ලකුණු  ප්‍රමාණය තාවකාලික පොරොත්තු ලේඛණවලට ඇතුළත් කිරීමේදී වෙනස්කර ඇති බවට පැමිණිලි ලැබී ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

විශේෂයෙන් ආසන්න පදනම යටතේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වූ සිසුන්ගේ ලකුණු ප්‍රමාණ වෙනස්කර ඇති බවට පැමිණිලි ලැබී තිබෙන බවද ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා අවශ්‍ය පියවර ගන්නැයි අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන් බවද එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මේ අතර කිසියම් ශිෂ්‍යයෙකුට ලකුණු දීමේදී අසාධාරණයක් සිදුව ඇතැයි සැක කරන්නේ නම් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ තොරතුරු ලබාගෙන අවශ්‍ය ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නැයි ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.