(ජයන්ත සමරකෝන්)
 
රට පුරා පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් මහජන සේවාවන් සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව සොයාබැලීම සඳහා විමර්ශන කණ්ඩායම් හෙවත් කඩා පනින හමුදාව යෙදීමට  රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ඇත.
 
එහි මූලික අදියර යටතේ දැනට බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 13ක් අතරින් 8ක කටයුතු විමර්ශනය කර ඇතැයිද පැවසේ.
 
මීට පෙර ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල පරීක්ෂා කිරීම සිදු වූ අතර, එහිදී අඩුපාඩු රැසක්ම අනාවරණය කරගැනීමට හැකි වූ බව එම අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.
 
රට පුරා ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලවලින් මෙන්ම, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින් ජනතා සේවය සිදුවන ආකාරය හා එම නිලධාරීන් ක්‍රියාකරන ආකාරය පිළිබඳව  ප්‍රථමයෙන් සොයාබැලෙන බවද එම ප්‍රකාශකයා කීය.
 
ඒ සමඟ ම එම නිලධාරීන්ගේ ගැටලු හා ඒවාට අවශ්‍ය විසඳුම් සොයාබැලීම ද මෙහිදී සිදුකෙරේ.
 
රට පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 322ක්ද, ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල 14,022ක්ද ක්‍රියාත්මක වේ.