( ජයන්ත සමරකෝන්)
 
මෙවර  ඡන්ද  පත්‍රිකාව දිගු වීම නිසා  පැයක් තුළදී  ප්‍රකාශ කළ හැකි ඡන්ද සංඛ්‍යාව 200 ක් පමණ වන බව මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංගම් පවසයි.

එක් ඡන්ද දායකයකුට ගතවන කාලය ගණනය කිරීමෙන් අනතුරුව  මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංගම් මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කර සිටියි.

ඒ හෙයින්  ජනාධිපතිවරණයදා  (16) ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම  සඳහා  ලබා දී ඇති කාලය තුළදී  හැකි තරම් උදෑසනින් ගොස් සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම වඩාත්ම යෝග්‍යම  හා පසුම කාර්යය බවද ඔවුන් සදහන් කරයි. එදින උදෑසන 7 සිට සවස 5 තෙක් ඡන්ද දායකයින්ට සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකිය.
 
පත්‍රිකාවේ දිග හේතුවෙන් මෙවර ඡන්දය ලබා දීමේ කාල සීමාව  පස්වරු 5 දක්වා දීර්ඝ කර ඇතැයි ද එම සංගම් පවසයි.