හම්බන්ොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිේන්තු මන්ත්‍රී සජිත් ්‍රේමදාස මහතා දැනට බන්ධනාගාරගතව සිටින පාඨලී චම්පික රණවක මහතා හමුවීමට අද (21) වැලිකඩ බන්ධනාගාරය වෙත පැමිණියේය. 

 

(ඡායාරූප - ගයාන් අමරේකර)