(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)
 
නොරෝච්චෝල ලක් විජය බලාගාරයෙන් ජාතික විදුලි පද්ධතියට විදුලිය ලබාදීම නැවති ඇති බවත් එය යථා තත්වයට පත්වීමට දින 4 කට ආසන්න කාලයක් ගත වනු ඇති බවත් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පවසයි.
 
රට පුරා ඊයේ දිනයේදී විදුලි පද්ධතිය තුළ සිදුවු බිඳ වැටීමත් සමග නොරෝච්චෝල විදුලිය ජාතික පද්ධතියට ලබා නොගැනීමෙන් ස්වංක්‍රියව සිසිල පද්ධතිය තුළ ඇතිවු තාක්ෂණික කරුණු මත නැවතී ගිය බවද සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පවසයි.
 
 මේ හේතුව නිසා නැවත සිසිලන පද්ධතියට ජලය පුරවා යථා තත්වයට සකස් කිරීමට සිදුවන බවද ඒ හේතුවෙන් අඩුම වශයෙන් දින 4 කට ආසන්න කාලයක් ගත වනු ඇති බව ඔහු කියයි.
 
ජාතික පද්ධතියට නොරෝච්චෝලය ලක්විජය බලාගාරයෙන් 45% ක විදුලිය ලබාදෙන අතර මෙහි විදුලිය නිෂ්පාදනය නැවතීමත් සමග ජාතික අවශ්‍යතාවය සැපයීමේදි බාධා එල්ල වනු ඇති බව විදුලි බව මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග පවසයි.