ඡායාරූප - නිමල්සිරි එදිරිසිංහ

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න 

මරදාන - දෙමටගොඩ දුම්රිය පීළිපනී

(ඡායාරූප - රොමේෂ්  ධනුෂ්ක  සිල්වා) ​