(මහින්ද නිශ්ශංක)

දුම්රිය වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් මාසික හා ත්‍රෛයිමාසික දුම්රිය වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගැනීමට නොහැකි වූ මගීන්ට ඒවා ලබාගැනීමට කල් ලබාදී ඇතැයි දුම්රිය නියෝජ්‍ය වාණිජ අධිකාරි ඩබ්ලිව්.ඩී.රංජිත් පත්මලාල් මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව රාජ්‍ය අංශයේ දුම්රිය මගීන්ට ලබන 12 දා දක්වා ද පෞද්ගලික අංශයේ මගීන්ට ලබන 10 දා දක්වා ද දුම්රිය ස්ථානවලින් දුම්රිය වාර ප්‍රවේශපත්‍ර මිලදී ගත හැකි බව ඒ මහතා කීය.

දුරගමන් හා නගරාන්තර දුම්රියවල ගමන් කිරිම සඳහා කලින් ආසන වෙන්කළ මගීන්ට ද එම සම්පූර්ණ ගාස්තුව ලබාගත හැකි බවද නියෝජ්‍ය වාණිජ අධිකාරි පත්මලාල් මහතා පැවසීය.