(ප්‍රින්ස් රත්නායක)
 
සමනලවැවේ ජලමූලාශ්‍රයක් ලෙස පවතින දෙනගම් ඔයේ ජල මට්ටම ඉඹුල්පේ පැරණි පාලම මට්ටමට  ආසන්නව පවතී.  
 
පාලමේ ආරුක්කුව සම්පූර්ණයෙන්ම වැසී ගොස් ඇති අතර ඔයේ ඉවුරු දෙපස ජලයෙන් යටවී තිබේ.
 
බදුල්ල - කොළඹ මාර්ගයේ නව පාලම ඉදිකිරීමට පෙර භාවිත කෙරුණු  මෙම පාලම   දැනට භාවිතා කරනු නොලැබේ.