එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ගේ විරෝධතාවක්  හේතුවෙන්  කොළඹ නගර ශාලාව අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවති.

මෙම විරෝධතාවය  මේ වන විට කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමේදී පැවැත්වේ. 

(36698)