(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය ජල ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් ලබාගෙන ඇති ණය වෙනුවෙන් දේශීය හා විදේශීය බැංකුවලට මේ වසරේ ගෙවිය යුතු ණය හා පොළිය රුපියල් කෝටි 1000 ක් පමණ වන  බව එම මණ්ඩල වාර්තාවේ පෙන්වා දෙයි.

ඉන් රුපියල් කෝටි 400 ක් පමණ ඉකුත් වසර වෙනුවෙන් බැංකුවලට ගෙවිය යුතු ණය හා පොළිය බවද පැවසේ.

මෙම ණය සහ හිඟ පොළි ගෙවීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් සහනයක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇතැයිද ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග කියයි.