(ඩී.ජී.සුගතපාල)
 
ජනාධිපතිවරණය සඳහා තාවකාලික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කර ඇතැයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් කේ.යූ.චන්ද්‍රලාල් මහතා පැවසීය.

ජාතික හැඳුනුම්පත, පිළිගත් වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය, වැඩිහිටි හැඳුනුම් පත්‍රය, විශ්‍රාමික හැඳුනුම් පත්‍රය සහ පූජ්‍ය හැඳුනුම් පත්‍රය යන පිළිගත් හැඳුනුම්පතක් නොමැති අයට මෙම තාවකාලික හැඳුනම්පත නිකුත් කරන බවත් එය ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට හැර වෙනත් දෙයකට භාවිත කළ නොහැකි බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

තාවකාලික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන පුද්ගලයින් නොවැම්බර් 9 දිනට පෙර කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී හමුවී ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉල්ලුම් පත්‍ර ලබාගෙන සම්පූර්ණ කර බාරදෙන ලෙසත් නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ඉල්ලා සිටී.