(ජයන්ත සමරකෝන්)

ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණය සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් අයදුම්පතකට ඇති ඡන්ද දායකයින් වෙත එදිනට (16) පමණක් අදාළ වන පරිදි තාවකාලික අවසර පත් ලක්ෂ 2 ක් මැතිවරණ කොමිසමට බාරදුන් බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා පැවසීය.

මෙම අවසරපත්වල අයදුම්කරුගේ වර්ණ ඡායාරූපයක් ද , සිය නිල අත්සන ද ඇතුළත් කර ඇතැයි ද ඒ මහතා කීය.

මැතිවරණ කොමිසම මගින් මෙම තාවකාලික අවසර පත් දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරීන් වෙත යවා ඇතැයි ද ඔවුන් ග්‍රාම සේවා නිලධාරීන් වෙත යවා ඒවායේ හිමිකරුවන්ට ලැබෙන්නට සලස්වනු ඇතැයි හෙතෙම සඳහන් කළේය.

කිසියම් අයදුම්කරුවකුට තාවකාලික අවසර පතක් නොලැබුණ හොත් සිය අනන්‍යතාවය සඳහන් කර ග්‍රාම නිලධාරී නිර්දේශය මත නිකුත් කර ඡායාරූපය සහිත ලිපියක් ලබාගැනීමට මැතිවරණ කොමිසම අවස්ථාව සලසා ඇතැයි ද පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.